Eye Shader Brush

Eye Shader Brush

天然毛制成,想要快速而輕松的畫眼影時必不可少的工具。同樣適合用來強調眉骨部分。